خانم خونه

از خانه داری و دیگر شیاطین!

خانم خونه

از خانه داری و دیگر شیاطین!

کا یک خانواده دو و نیم نفره هستیم و من نفر اول خانواده ام. خانم خونه، همیشه نفر اول است که حرف آخر را می زند!

زیاده عرضی نیست :)